Statuten

Versie: 2021

HOOFDSTUK I - Benaming, zetel, doel en duur

Artikel 1. De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is : Fiets- en mountainbikeclub "Tieltse Wielervrienden" afgekort : T.W.V

Artikel 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Tielt-Winge, Diestsesteenweg 55, 3390 Tielt-Winge en valt bijgevolg onder het gerechtelijk arrondissement Leuven. De zetel mag naar een ander adres binnen de gemeente Tielt-Winge worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur

Artikel 3. De vereniging heeft tot doel de wielersport onder al haar verschillende vormen als ontspanning te beoefenen. Tevens mag zij, alleen of in samenhang met derden, organisaties doen, zoals de inrichting van wielertochten op de weg of in bos en veld, ter verwerving van de noodzakelijke financiële middelen die moeten bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. De vereniging stelt zich geen winstgeving tot doel, en zal ingeval van beschikking over financiële middelen, deze integraal aanwenden tot de verdere uitbouw van de vereniging

Artikel 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan op ieder moment worden ontbonden, overeenkomstig de voorwaarden en normen door de wet voorzien

HOOFDSTUK II - Leden

Artikel 5. Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, maar moet minstens 4 bedragen. De vereniging kan uit vaste en toegetreden leden bestaan. De opstellers van onderhavige akte zijn de eerste vaste leden. Alle personen, die later op een geldige wijze lid geworden zijn van de vereniging, worden automatisch eveneens als vaste leden aanzien. Alle vaste leden hebben elk één stem op de Algemene Vergadering van de vereniging

Artikel 6. Als lid kan tot de vereniging toetreden éénieder (natuurlijk of rechtspersoon) die door de Raad van Bestuur als zodanig wordt toegelaten. Een kandidaat-lid dient zijn verzoek om toelating schriftelijk te richten aan de Raad van Bestuur. Om lid te worden moet de aanvrager bovendien minstens 16 jaar oud zijn of onder het toezicht vallen van een eerder aangesloten lid. Er wordt geen specifieke begeleiding voor jongeren voorzien. Bij niet-aanvaarding van een lidmaatschap is de Raad van Bestuur verplicht de weigering schriftelijk te motiveren

Artikel 7. De Raad van Bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als leden tot de vereniging toelaten. Deze leden zijn dan de toegetreden leden, ook steunende leden genoemd. Een toegetreden lid betaald een jaarlijkse ledenbijdrage van minimaal € 20. De jaarlijkse bijdrage kan jaarlijks herzien worden door de Raad van Bestuur

De toegetreden leden mogen de Algemene Vergaderingen bijwonen met louter raadgevende stem. Zij hebben tevens geen recht op voordelen die de club bied aan de vaste leden, tenzij anders besloten door de Raad van Bestuur

Artikel 8. Alle leden betalen een éénmalige toetredingsbijdrage van € 30, waarvoor zij in ruil de basisuitrusting van de vereniging ontvangen. Elk lid is verplicht deze uitrusting te dragen bij deelname aan organisaties of activiteiten van de vereniging. Daarnaast betaalt ieder lid een jaarlijkse bijdrage van €30, de eerste maal in het jaar volgend op dit van de aansluiting. De toetredingsbijdrage en de jaarlijkse bijdrage kunnen jaarlijks herzien worden door de Raad van Bestuur

Artikel 9. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging terugtreden. Het ontslag moet schriftelijk ter kennis gebracht worden aan de Raad van Bestuur. Een lid dat weigert de jaarlijkse bijdrage te betalen, wordt geacht ontslag te nemen uit de vereniging. De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering en met een meerderheid van 2/3 der stemmen van de aanwezige leden uitgesproken worden

Artikel 10. Het bestuur kan beslissen om een lid uit te sluiten wanneer er sprake is van fysiek of verbaal geweld naar andere leden toe. In eerste instantie zal er gekeken worden om beide partijen te verzoenen en de conflicten uit te klaren en op te lossen. Wanneer er sprake is van verschillende voorvallen kan er gekeken worden naar sancties en wanneer het echt nodig is naar uitsluiting van het desbetreffende lid. Het lid zal altijd een schriftelijk melding krijgen van de sanctie of de uitsluiting

Artikel 11. Elk lid van de vereniging aanvaardt door het feit zelf van zijn lidmaatschap alle bepalingen en verplichtingen die in de statuten en het huishoudelijk reglement vervat zijn. Door de leden wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen der vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht en tot de in het beheer bedreven tekortkomingen

Artikel 12. Het lid dat geen deel meer uitmaakt van de vereniging kan geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijk bezit, op de door hem gestorte gelden of afgestane goederen of voorwerpen. Deze bepaling geldt eveneens voor de erfgenamen van een overleden lid die geen rekening mogen eisen, noch de zegels doen leggen, noch het opmaken van een boedelbeschrijving of inventaris mogen uitlokken, behoudens wat bepaald is in artikel 17 van de wet van 27 juni 1921

HOOFDSTUK III - Algemene Vergadering

Artikel 13. De Algemene Vergadering is voorbehouden aan alle aangesloten leden. Ieder lid zal er worden op uitgenodigd. Alle aanwezige leden hebben stemrecht. Afwezige leden worden geacht volmacht te hebben gegeven aan de bestuurders om hen op de Algemene Vergadering te vertegenwoordigen

Artikel 14. De Algemene Vergadering kan, zo zij het noodzakelijk acht, op haar bijeenkomst personen uitnodigen wier kennis en/of inzet belangrijk geacht worden. Deze personen, deskundigen genaamd, hebben slechts raadgevende stem

Artikel 15. De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheid toegekend door de wet van 27 juni 1921, namelijk :

 1. de wijziging van de statuten;
 2. de benoeming en afzetting van bestuurders;
 3. de goedkeuring der begrotingen en rekeningen;
 4. de vrijwillige ontbinding der vereniging;
 5. de uitsluiting der leden, zoals bepaald in artikel 9 van de statuten;
 6. het beslissen in alle gevallen waarin de statuten dat vereisen
 7. het goedkeuren van de huishoudelijke reglementen en het ontlasten van de bestuurders

Artikel 16. De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen op de laatste zaterdag voor de start van het seizoen van ieder jaar. Op deze Algemene Vergadering worden de rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begrotingen van het volgend boekjaar goedgekeurd. Verder wordt de Algemene Vergadering bijeengeroepen telkens de belangen van de vereniging zulks vereisen

Artikel 17. De Raad van Bestuur is bovendien verplicht, wanneer één vijfde van de leden daarom verzoeken, of in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten, een buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen. Deze buitengewone Algemene Vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste Algemene Vergadering gehouden worden

Artikel 18. De Algemene Vergadering wordt samengeroepen door een oproepingsbrief, getekend door de voorzitter en de secretaris van de Raad van Bestuur en verzonden of per drager of per elektronische drager bezorgd ten minste dertig dagen voor de vergadering. De oproepingsbrief naar alle leden vermeldt plaats, uur, datum en dagorde. Op de dagorde moet elk voorstel worden ingeschreven dat minstens door één twintigste van alle leden is ondertekend en minstens veertien dagen voor de vergadering schriftelijk door een lid wordt ingediend bij de voorzitter Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig beraadslaagd worden, tenzij mits akkoord van twee derde der aanwezige leden

Artikel 19. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of, bij ontstentenis door de ondervoorzitter of, indien ook die niet aanwezig is, door de oudste in leeftijd van de aanwezige beheerders. De secretaris van de Raad van Bestuur treedt op als secretaris

Artikel 20. De Algemene Vergadering is geldig samengesteld, wat ook het aantal aanwezige leden mag zijn, en haar beslissingen worden genomen bij meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Elk lid beschikt over één stem. Bij staking der stemmen is de stem van de Voorzitter beslissend. Als er gestemd moet worden over personen, gebeurt de stemming geheim

Artikel 21. In afwijking van voorgaand artikel worden de beslissingen voorbehouden aan de Algemene Vergadering krachtens de wet van 27 juni 1921, slechts genomen conform de bijzondere voorwaarden vermeld in voornoemde wet onder de artikelen 8, 12 en 20

Artikel 22. Van elke bijeenkomst van de Algemene Vergadering moet een verslag worden opgesteld dat ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris en opgenomen in een register ad hoc. Deze notulen worden opgesteld door de secretaris en ondertekend door de voorzitter en secretaris. Elk lid ontvangt het verslag binnen de maand na de samenkomst. Alle leden kunnen op de maatschappelijke zetel van de vereniging alle notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering raadplegen

HOOFDSTUK IV - Raad van Bestuur

Artikel 23. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. Deze bestaat uit minstens 4 en maximum 12 beheerders die lid zijn van de vereniging. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering en zijn te allen tijde door deze afzetbaar. De duur van het mandaat van een bestuurder bedraagt vier jaar met dien verstande dat de pare bestuursfuncties steeds herkiesbaar zijn in de onpare jaargetallen gevolgd door een paar jaartal dat deelbaar is door vier. Terwijl de onpare bestuursfuncties herkiesbaar zijn in de onpare jaartallen gevolgd door een paar jaartal dat niet deelbaar is door vier

Artikel 24. Alle leden die minstens één jaar lid zijn en de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben; kunnen zich kandidaat stellen voor de functie van bestuurder. Zij dienen hun kandidatuur minstens veertien dagen voor de Algemene Vergadering, schriftelijk te versturen aan de secretaris

Artikel 25. Het bestuursmandaat eindigt nog in de volgende gevallen :

 1. overlijden van de bestuurder;
 2. vrijwillig ontslag vanwege de bestuurder;
 3. door onbekwaamverklaring;
 4. door kennelijk onvermogen;
 5. door ontbinding van de vereniging;
 6. door verlies van lidmaatschap

Artikel 26. Ingeval van een tussentijdse vacature kan in de vervanging worden voorzien door een buitengewone Algemene Vergadering die dient plaats te vinden binnen een termijn van drie maanden. Elke bestuurder benoemd ingevolge een tussentijdse vacature, is slechts voor de overblijvende duur van het mandaat benoemd

Artikel 27. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een schatbewaarder, een commissaris clubblad, een commissaris public-relations, een commissaris clubfeest, een commissaris werkgroep mountainbike, een commissaris werkgroep semi-klassieker, een commissaris informatietechnologie, een commissaris clubblad en een commissaris clubuitstap

Artikel 28. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, die deze bijeenroept via een oproepingsbrief welke verstuurd wordt per post of elektronische drager. De oproepingsbrief vermeldt plaats, uur, datum en dagorde; hij wordt ten laatste twee dagen voor de vergadering aan iedere bestuurder verzonden. Op de dagorde moet elk voorstel worden ingeschreven dat minstens veertien dagen voor de vergadering schriftelijk door een bestuurder wordt ingediend bij de voorzitter. Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig beraadslaagd worden, tenzij met akkoord van twee derde der aanwezige leden. Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter, worden diens functies uitgeoefend door de oudste der aanwezige bestuurders

Artikel 29. De vergaderingen van de raad van bestuur hebben plaats in het clublokaal, tenzij de oproepingsbrief een andere plaats vermeldt. De vergadering mag bijgewoond worden door alle personen wier aanwezigheid door de gewone meerderheid van de raad van beheer wenselijk wordt geacht

Artikel 30. De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls de belangen van de v.z.w. het vereisen. Eén derde van de bestuurders kan de bijeenroeping binnen de maand met een door hen opgestelde dagorde eisen door daartoe schriftelijk bij de Voorzitter een verzoek in te dienen

Artikel 31. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen bij aanwezigheid of vertegenwoordiging van de helft van zijn leden. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Elke bestuurder mag schriftelijk volmacht geven aan één der andere bestuurders om hem te vertegenwoordigen. Nochtans mag een bestuurder niet meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen. Bij staking der stemmen is de stem van de Voorzitter of zijn plaatsvervanger, beslissend. Als er gestemd wordt over personen, gebeurt dit bij geheime stemming

Artikel 32. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgenomen in een verslag, welke goedgekeurd moet worden door het bestuur op de eerstvolgende vergadering en opgenomen in een register ad hoc. Alle leden kunnen op de maatschappelijke zetel van de vereniging alle notulen en beslissingen van de Raad van Bestuur raadplegen

Artikel 33. De Raad van Bestuur heeft de ruimste bevoegdheid om op te treden namens de vereniging en om alle daden van bestuur en beschikking te stellen en voor alle handels- en bankverrichtingen van de vereniging binnen het kader van haar maatschappelijk doel. De Raad van Bestuur leidt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijk akte. Hij is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering. Hij is verplicht jaarlijks de rekening over het verlopen dienstjaar en de begroting voor het volgende dienstjaar aan de goedkeuring der Algemene Vergadering te onderwerpen. Alle akten en andere documenten die de vzw. verbinden, worden getekend door de voorzitter en de secretaris; zij zijn tegenover derden niet gehouden enig bewijs van hun hoedanigheid voor te leggen voor wat betreft de buitengerechtelijke handelingen. Voor de lopende briefwisseling, kwijtingen, uitvoeringsakten en ontlastingsstukken volstaat de handtekening van de secretaris

Artikel 34. Op de maatschappelijke zetel van de vereniging wordt door de Raad van Bestuur een register van de leden bijgehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden. Alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van leden worden door de Raad van Bestuur binnen de acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld, ingeschreven in dat register. Alle leden kunnen op de maatschappelijke zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan de Raad van Bestuur met wie zij een datum en het uur voor de raadpleging van de documenten en stukken overeenkomen. Deze kunnen niet worden verplaatst

Artikel 35. Alle handelingen die niet door de wet of deze statuten expliciet aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden, vallen onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur

Artikel 36. De bestuurders nemen geen enkele persoonlijke verplichting op zich betreffende de verbintenissen der vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht en tot de in hun bestuur bedreven tekortkomingen. Hun mandaat is onbezoldigd

Artikel 37. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken uitgaande van de vereniging vermelden de naam van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan og gevolgd door de woorden: “Vereniging zonder Winstoogmerk” of door de afkorting “vzw”, en het adres van de maatschappelijke zetel van de vereniging

HOOFDSTUK V - Begroting, rekeningen

Artikel 38. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari en eindigt op 31 december. De Raad van Bestuur bereidt de rekeningen en begroting voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. Alle leden kunnen op de maatschappelijke zetel van de vereniging alle boekhoudkundige stukken van de vereniging raadplegen

Artikel 39. De algemene vergadering duidt onder haar leden twee commissarissen aan die belast worden met het nazicht van de rekeningen, de begroting en de boekhoudstukken. Worden er geen commissarissen benoemd, dan heeft, niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, ieder lid individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een derde

Artikel 40. Al de ontvangsten die voortspruiten uit bijdragen of toelagen aan de vereniging en uit de werking ervan in het algemeen, zullen gebruikt worden voor het dekken van de lasten die deze werking zal meebrengen. Het eventueel overschot mag nimmer verdeeld worden tussen de leden, maar eventueel overgedragen worden naar het volgend dienstjaar

HOOFDSTUK VI. - Ontbinding, vereffening

Artikel 41. De ontbinding der vereniging zal beslist worden door de Algemene Vergadering op de wijze vastgesteld door de wet van 27 juni 1921 op de v.z.w. Bij vrijwillige ontbinding duidt de Algemene Vergadering twee of meer vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid. Wordt de vereniging gerechtelijk ontbonden, dan zal de vereffening geschieden volgens de voorschriften van artikel 19 van hogervermelde wet

Artikel 42. In elk geval van ontbinding, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, zal het netto overblijvend maatschappelijk actief, na vereffening van de schulden en het aanzuiveren van de lasten, overgemaakt worden aan een vereniging die zoveel mogelijk de doelstellingen zal benaderen die de ontbonden vereniging zich gesteld had. Deze vereniging zal aangewezen worden door de Algemene Vergadering

HOOFDSTUK VII - Slotbepalingen

Artikel 43. Met het oog op de goede werking van de vereniging maakt de Raad van Bestuur een huishoudelijk reglement dat echter de goedkeuring behoeft van de Algemene Vergadering en verenigbaar moet zijn met de wetgeving op de vzw. en huidige statuten. Eventuele latere aangebrachte wijzigingen, dienen eveneens door de Algemene Vergadering goedgekeurd worden

Artikel 44. De wijziging van de statuten vereist een meerderheid van twee derde der stemmen in de Algemene Vergadering. Twee derde der leden moeten aanwezig zijn. Wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige leden

Artikel 45. Voor al hetgeen door deze statuten niet uitdrukkelijk geregeld is, is de wet van 27 juni 1921, waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel rechtspersoonlijkheid wordt toegekend, van toepassing